INNGÅR RAMMEAVTALE: Leif Høili, Leder for teknisk forvaltning i Toma Eiendomsdrift AS, Anders Sandmæl, Daglig leder i Dokumentert AS og KBD AS. Dag Jonny Martinsen Kvalitet- og innkjøpsansvarlig og Hanne Lona, HR ansvarlig i Toma Eiendomsdrift AS. Foto: Toma AS
INNGÅR RAMMEAVTALE: Leif Høili, Leder for teknisk forvaltning i Toma Eiendomsdrift AS, Anders Sandmæl, Daglig leder i Dokumentert AS og KBD AS. Dag Jonny Martinsen Kvalitet- og innkjøpsansvarlig og Hanne Lona, HR ansvarlig i Toma Eiendomsdrift AS. Foto: Toma AS

Toma Eiendomsdrift AS inngår rammeavtale

Ny rammeavtale mellom Toma Eiendomsdrift AS og Dokumentert AS og Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS kommer både ansatte og kunder til gode.

Published

Brannsikkerhet er en viktig del av teknisk drift og forvaltning. Eier er ikke alltid klar over hvilket ansvar de har i forhold til brannsikkerhet og forventer at vi som profesjonell forvalter ivaretar dette.

Opplæring i brannsikkerhet

Eier på sin side har ikke alltid den nødvendige dokumentasjon eller oversikt over branntekniske installasjoner i egne eiendommer. Det gjør det mer komplisert å sørge for at brannsikkerheten blir ivaretatt og dokumentert på en riktig måte. Hva som er nødvendig eller tilstrekkelig i forhold til de branntekniske installasjoner og bygg varierer også.

– Vi som en profesjonell aktør ser behovet for en kontinuerlig opplæring av de ansatte slik at de har den nødvendige kompetansen og holder seg faglig oppdatert. De ansatte må kjenne til branntekniske installasjoner i sine bygg og i hvilket ansvar vi har påtatt oss, sier Leder for teknisk forvaltning Leif Høili i Toma Eiendomsdrift AS.

Bedrer kompetansen på sprinkleranlegg

Det er 40.000 sprinkleranlegg i Norge og kun 10.000 som noen gang er kontrollert av FG sertifiserte kontrollører. Dette til tross for at det er et krav om årlig FG kontroll som en del av forsikringsavtalen og at myndighetene krever at eier skal dokumentere at sprinkleranlegget er kontrollert og vedlikeholdt. Årsaken til at 75% ikke har dette i orden er manglende kompetanse hos eier, driftspersonell og brannvesen samt manglende oppfølgning fra forsikring av egne sikkerhetsforskrifter og kontrollordninger.

– Den største årsaken er imidlertid rørleggere som utfører vedlikehold (service) og leverer en servicerapport til eier der de også påpeker enkelte feil og mangler ved sprinkleranlegget. Rørleggere har ikke kompetanse til å utføre en sprinklerkontroll, kontrollør skal ha prosjekteringskompetanse, noe rørleggere ikke har. Eier og driftspersonell tror de har ivaretatt sitt ansvar og har den nødvendige dokumentasjon når de har servicerapporter, men stadig flere blir heldigvis klar over hva som skal ivaretas og hvilken dokumentasjon som må foreligge, sier Anders Sandmæl daglig leder i Dokumentert AS.

- Toma Eiendomsdrift AS er, og skal være, en seriøs aktør med den nødvendige kompetanse eller tilgang til den nødvendige kompetanse, slik at vi kan ivareta våre kunder. Sprinkleranlegg er et fag som har gitt eiere og oss som driver med forvaltning og drift, mange utfordringer og unødvendige kostnader sier Dag Jonny Martinsen Kvalitet- og innkjøpsansvarlig i Toma Eiendomsdrift AS.

– Det er sprinkleranlegg som ikke har riktig funksjon, mangelfull informasjon og dokumentasjon, manglende opplæring av driftspersonell og arbeid som utføres på sprinkleranlegg av personer uten den nødvendige kompetansen. Derfor er det viktig for oss å ha en avtale med et av landets største og ledende selskaper innen dette fagfeltet fortsetter, Martinsen.

– Det vil skje noe i markedet når alle sprinkleranlegg skal kontrolleres, sier Leif Høili. Basert på den informasjon vi sitter med vil det mangle over 200 sprinklerkontrollører i Norge når alle sprinkleranlegg skal kontrolleres. Når det tar 1 år før en sprinklerkontrollør er i stand til å utføre en kontroll med den nødvendige kvalitet, er det opplagt at dette vil bli en mangelvare sier Anders Sandmæl.

– Denne avtalen er derfor en trygghet for at vi og våre kunder alltid vil ha tilgang til dyktige sprinklerkontrollører. Når det innføres en ny kontrollordning for sprinkler i løpet av få måneder er det betryggende for oss å vite at Dokumentert AS ikke bare er FG sertifisert men også ISO 9001 sertifisert. De har systemer og rutiner som sikrer at også alle krav til sprinklerkontrollører som kommer i den nye kontrollordningen, allerede er ivaretatt og en del av de rutiner som Dokumentert AS bruker i sitt daglige arbeid.

Utfordring å finne avvik

En utfordring for alle som mottar kontrollrapporter er å finne frem til de avvik som er registrert og hva det gjelder. Det går også med unødvendig tid når driftspersonell må følge håndverkere rundt i bygget som skal se på og utbedre avvikene. Dokumentert AS sender plantegninger med FG rapportene slik at det er lett å finne alle feil og mangler. Når det også er med bilder er det ikke tvil om hva avviket gjelder. Derfor er dette kostnadseffektivt for alle som skal følge opp rapportene i ettertid.

– Sprinkleranlegg skal ha en riktig funksjon men i de aller fleste bygg har det skjedd endringer som gjør at ikke alle forhold i regelverket er helt ivaretatt. Det er imidlertid mulig at funksjonen er ivaretatt og det ikke er behov for å utføre noe arbeid på sprinkleranlegget. Dokumentert AS utfører en vurdering av disse forholdene og det dokumenteres at funksjonen er ivaretatt, dette fremkommer også av de samme tegningene. Dermed har eier og vi som skal ivareta eier sine interesser, en dokumentasjon på at det ikke er behov for å gjøre noe med disse forholdene. Dette er kostnadseffektivt for eier som kun skal bruke penger på de avvik som påvirker funksjonen, ikke alle avvik som ikke er i tråd med regelverket avslutter Leif Høili.

Drifterne vil ha stor glede av avtalen

– Vårt driftspersonell som er ute i byggene vil også ha stor glede av denne avtalen. De vil få god opplæring slik at de kan ivareta ettersyn på en sikker og god måte, Det å ivareta dette på en sikker og god måte, uten å utløse brannalarmen eller gjøre andre feil, som er årsaken til at dette i dag ikke alltid ikke er ivaretatt på en riktig måte. Ikke bare får de denne opplæringen i bygget men de får også et kurs hos Kompetansesenter for driftspersonell AS slik at de får kjennskap til regler, krav, funksjoner som gjelder for sprinkleranlegg, i teori og praksis. Her vil de ansatte også få opplæring i forhold til andre ting innen brannsikkerhet, noe som er årsaken til at det også er inngått en avtale med Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS sier Dag Jonny Martinsen.

– Kompetansesenteret på Skøyen viser alle installasjoner som skal ha en funksjon ved brann. Det gir gode og trygge omgivelser for opplæring for våre ansatte sier Leif Høili.

Toma har hatt mange ansatte på kurs hos oss siden vi åpnet. Det viser hvordan de fokuserer på kompetanse hos de ansatte i forhold til sprinkler, brannsikkerhet og internkontroll. Dette henger sammen og er ikke noe som læres eller fungerer etter et kurs. Det må gjentas og friskes opp med jevne mellomrom, for å sikre en kontinuerlig forbedring og utvikling. Dette er komplisert og krevende, for det handler om å få ny kunnskap, endre holdninger og adferd eller å dokumentere det man allerede gjør i dag. Personell fra brannforebyggende avdeling fra hele Østlandet var på kurs hos oss før sommerferien. Det synes vi er utrolig positivt for da kan vi bidra til at brannvesenet får noe mer kunnskap men også nyttig informasjon om hva som ikke er ivaretatt eller fungerer som forutsatt ute i markedet. Disse kursene gir også meg nyttig kunnskap og erfaringer, som gjør at også vi forbedrer oss sier Anders Sandmæl. Brannsikkerhet er ikke ivaretatt i nye bygg med de nødvendige funksjoner og dokumentasjon, det er også tilsvarende feil og mangler i eksisterende bygg. Ikke fordi folk ønsker å gjøre en dårlig jobb, men det ikke er nok fokus på riktig kvalitet, funksjon og dokumentasjon – hva er godt nok. Alle kan bli bedre men det handler om å gjøre noe med de ansatte, selskapet og relasjonen til andre, for det er de man kan påvirke. Ikke klage over alle andre som ikke gjør det de skal, for det endre ingen ting. Derfor er disse avtalene meget spennende for den vil gjøre en forskjell og bidra til en slik utvikling.

Trygt og kosnadseffektivt for kundene

Toma Eiendomsdrift AS er et selskap i Tomagruppen. Selskapet er ikke bare en av de største innen teknisk drift av næringseiendom i Norge, men også landets største innen fasadevask.

Toma Eiendomsdrift AS har over 200 medarbeidere, selskapet drifter 2.5 millioner kvadratmeter fordelt på ca. 500 eiendommer. Tjenestene omfatter bl.a. teknisk drift og forvaltning, vaktmester- og håndverkstjenester, fasadevask, snø og istappfjerning samt landscaping og utvendig vedlikehold.

Dokumentert AS er landets ledende firma innen kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg. I tillegg til å være et FG sertifisert kontrollfirma er de landets eneste firma som også er ISO 9001 sertifisert innenfor dette fagfeltet. Dette gir alle parter en trygghet for at arbeidet som utføres og rapporter som utarbeides er dekkende og riktige.

Toma sine kunder ivaretas på en kostnadseffektiv måte. Det er ikke slik at alle avvik fra regelverket vil medføre en kostnad, så lenge det dokumenteres at funksjonen er ivaretatt. Denne vurderingen og risikovurderingen er en del av dokumentasjonen som utarbeides.

Det er et krav at sprinkleranlegg skal kontrolleres hvert år. Til tross for dette er det kun 10.000 av landets 40.000 sprinkleranlegg som noen gang er kontrollert. Våre kunder vil ikke bli berørt av den manglende kapasiteten i markedet når eier, forsikringsselskap eller brannvesen følger opp at alle sprinkleranlegg er kontrollert.

Vedlikehold av sprinkleranlegg krever kompetanse og skal utføres og dokumenteres slik at alle vet at det alltid vil fungere som forutsatt. Nå er det ingen tvil om at dette ivaretas av kompetent personell og at dette er dokumentert. Som kunde får man ingen unødvendige kostnader og samtidig er forsikringsbransjen og myndighetene sine krav ivaretatt.

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS er det sentrale og ledende stedet i forhold til brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet i Norge. Driftspersonell, eiere og brannforebyggende personell (brannvesen) har alle fått økt sin kunnskap i disse lokalene. Her er alle branntekniske installasjoner samlet i ett lokale. På den måten er det mulig å forstå hvordan ting skal fungere hver for seg og samlet.

Toma sine ansatte har i 2018 fått både teoretisk og praktisk opplæring i disse lokalene. Dette er en kontinuerlig prosess som også vil fortsette i årene fremover.

Våre kunder og leietagere i deres bygg, vil ha glede av og tilgang til denne kompetansen og dette lokalet sier Leif Høili. Vi skal sammen bidra til en økt forståelse og kunnskap hos alle vi jobber for og med.

Toma er med i BRANNSIKKERHET 2020, et initiativ fra Kompetansesenter for brann- og driftspersonell, som skal bidra til riktige branntekniske funksjoner og dokumentasjon i byggeprosjekter samt eksisterende bygg. Her samles alle med et ansvar for brannsikkerhet i byggeprosjekter og eksisterende bygg. Toma vil sammen med eiere, brannvesen, forsikring, totalentreprenører og andre være med på dette arbeidet. Toma skal ivareta sine kunder og ansatte, det er derfor en selvfølge at vi er med når det skal etableres noe som vil påvirke brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet.

Powered by Labrador CMS