GODE RÅD: Gode råd trenger ikke være dyre. Energirådgiver i Newsec Project, Anja Myreng Skaran, mener mange kan redusere energibruken uten at det koster en eneste krone.
GODE RÅD: Gode råd trenger ikke være dyre. Energirådgiver i Newsec Project, Anja Myreng Skaran, mener mange kan redusere energibruken uten at det koster en eneste krone.

10 råd for å få ned energibruken

Med enkle grep kan de aller fleste bygg redusere energikostnadene betydelig, uten at det koster en krone. Det mener energirådgiver i Newsec, Anja Myreng Skaran.

Published Last updated

– Det vil i mange tilfeller være relativt enkelt å få energibruken ned med mellom 10 og 20 prosent, sier avdelingsleder for energirådgivning i Newsec Project, Anja Myreng Skaran.

Newsec er en av landets største eiendomsforvaltere. Tidligere i år etablerte de en egen avdeling for energirådgivning som skal bidra til å løfte fokuset på energi og bærekraft i selskapets eiendomsportefølje.

– Stadig flere eiendomsaktører ønsker å være mer bærekraftige, og de får dermed også et økende fokus på dette med energibruk. Mange har ambisjoner om å forbedre seg, og da er dokumentasjon av energiutviklingen i eiendommene viktig, sier Skaran, som legger til at dette også er et av kravene som kommer med en BREEAM In Use-sertifisering.

– Vi dokumenterer og gir innspill til hvordan eiendommene kan bli mer energieffektive, sier hun.

Ingen fysiske investeringer

I siste utgave av Basalerapporten, en rapport utgitt av Newsec Basale, lister hun opp ti råd som hun mener vil hjelpe gårdeiere og byggdriftere med å høste noen av de mest lavthengende energifruktene.

– Potensialet er stort. Utfordringen for mye driftspersonell er at de ofte har nok med å ta seg av forefallende driftsoppgaver. Vi ser derfor ganske ofte at det som handler om energioppfølging ikke blir prioritert, sier Skaran.

En annen årsak til at det ikke blir prioritert kan være at gårdeier tror at det å ta fatt i slike spørsmål vil kreve store investeringer, for eksempel i nye tekniske anlegg. Ifølge Skaran kan imidlertid svært mye oppnås uten noen former for fysiske investeringer.

– Bare ved å lære seg bygget å kjenne, og ut ifra dette tilpasse driftstider og følge med på forbruk for å luke ut feil kan man redusere energibruken med ti prosent. Den eneste kostnaden man dermed vil ha er tiden man bruker på dette, sier hun.

Det første man ifølge henne bør gjøre er derfor å kartlegge byggets energibruk.

Hva er det som bruker energi og når brukes den?
– Når man kjenner bygget og byggets bruksmønster kan man enkelt gå inn og gjøre de justeringene som skal til. Dette er tiltak som vil ha umiddelbar effekt, sier Skaran.

Feil innstillinger

En årsak til at et bygg bruker unødvendig mye energi kan ha å gjøre med innstillingene av de tekniske anleggene. Da bygget var nytt og ble overlevert fra entreprenør, var trolig de fleste systemene stilt tilstrekkelig godt inn, slik at bygget ble driftet fornuftig. Etter noen års drift skjer det imidlertid ofte ting som gjør at bygget ikke lenger driftes optimalt.

– Følger man ikke med kan energiutslagene være betydelige. Det kan for eksempel ha oppstått feil som gjør at automatikken ikke lenger fungerer slik den skal. Dersom man ikke har kontroll på energibruken er dette ofte en feil som ikke blir fanget opp, sier Skaran.

I tillegg kan bruken av bygget ha blitt endret, som for eksempel nå under korona, når mange jobber hjemmefra.
– Endringer i bruksmønster må reflekteres i styringen av bygget. Dette handler både om hvor mange som er i bygget, men også om sesongtilpasninger. Justeres ikke driften etter de faktiske forhold, så bruker man ofte unødvendig mye energi. Dette er kostnader som i stor grad skyves over på leietaker, men tar man ikke energibruken på alvor, så tar man heller ikke leietakerne på alvor, sier Skaran.

Kan være vanskelig å forstå

En utfordring for en del driftspersonell er at mange av systemene som brukes i dagens bygningsmasse er komplekse. Rapportene som genereres kan derfor være krevende å forstå.

– Det er mange systemer i markedet og alle har sine egne oppsett og løsninger. For å lære seg systemene, men også rapportene de genererer, kan det være smart å oppdatere kompetansen til driftspersonellet, sier Skaran.

Det finnes en rekke praktiske kurs, blant annet gjennom NemiTek, som vil gi driftspersonellet bedre forståelse og kompetanse til å drifte byggene mer effektivt.
– Økt kompetanse, kombinert med god kjennskap til bygget, gir et godt grunnlag for å ta de valgene som får ned energibruken i bygget, sier Skaran.

Mens de første ti prosentene ofte er relativt enkle å oppnå, så kan de neste ti være noe mer krevende. Men følge Skaran trenger ikke de neste ti prosentene heller å koste veldig mye penger.

– Når man lærer seg bygget å kjenne, så får man også ny kunnskap som gjør at man blir i stand til å se hvilke investeringer som vil ha størst effekt. Ofte er dette investeringer som har relativt lave kostnader, men samtidig god effekt. Det betyr at selv om det å redusere energibruken med 20 prosent kanskje vil kreve noen investeringer, så vil de som regel være raskt nedbetalt, sier Skaran.

10 råd for å få ned energibruken

1. Bli kjent med SD-anlegget
Gå over innstillingene i anlegget og se om de er fornuftige og at du forstår hva de betyr. De fleste SD-anlegg har også mange nyttige funksjoner som ikke brukes. Derfor kan det være lurt å se om det finnes noen smarte funksjoner for din bygning.

2. Ha et godt system for energioppfølging
Det er ikke lett å finne feil hvis du ikke har data på plass. Ved aktiv bruk av bygningens energioppfølgingssystem kan du kontrollere energiforbruket bakover i tid. Dermed kan du følge med på om forbruket er i henhold til det normale for årstiden og temperaturene, og at tidsinnstillinger stemmer.

3. Ikke stol for mye på automatikken
All automatikk vil før eller senere slutte å virke, så kontroller jevnlig at innstillinger stemmer og at teknisk utstyr fungerer. Gå en runde fysisk ute på bygget, og bruk også energioppfølgingssystemet og SD-anlegget som hjelpemidler. Følg med ekstra godt ved endrede innstillinger og etter servicebesøk.

4. Bruk et årshjul
Planlegg hvordan innstillinger på teknisk anlegg bør varieres gjennom året og når servicebesøk bør gjennomføres. Sett dette inn i et årshjul, og pass på at årshjulet er lett å finne og følge opp.

5. La innetemperaturen variere noe med årstidene
Følelsen av hva som er passelig innetemperatur varierer med årstidene, og de fleste har også på seg tykkere klær om vinteren enn om sommeren. Derfor kan du ofte la innetemperaturen være litt lavere om vinteren, og litt høyere om sommeren. Det føles gjerne mer behagelig for brukerne av eiendommen også.

6. Kontroller driftstidene for ventilasjonsanlegg
Gå over klokkeslett og timeplaner og kontroller at driftstider stemmer overens med når bygget er i bruk, slik at ventilasjonen kan slås av når den ikke trengs. Det er også ofte mulig å redusere luftmengdene i de tidspunktene der det er få personer til stede.

7. Bruk riktig regulering av ventilasjonen
Kontroller at ventilasjonen styres riktig ut ifra utetemperaturer og bruk av bygningen. Det anbefales generelt å styre etter avtrekksregulering om sommeren og tilluftsregulering om vinteren.

8. Pass på at det ikke leveres kjøling og varme samtidig til samme rom
Dette er mye vanligere enn man skulle tro. Årsaken kan være lekkasje i blandeventiler eller feil innstillinger i SD-anlegg. Pass på at temperaturområdene for når varmen er aktiv ikke overlapper med når kjølingen er aktiv. Skru eventuelt av varmen når det er behov for kjøling, og omvendt.

9. Benytt frikjøling om sommeren om mulig
I varme perioder kan man skru på ventilasjonen om natten og utnytte den naturlig kjølige luften. Da sparer man energi, og det er lettere å holde temperaturene nede på dagtid. Pass på at varmeveksleren er frakoblet ved frikjøling.

10. Pass på at snøsmelt og varmekabler utendørs ikke står på unødvendig
Snøsmelteanlegg kan dekke store områder, og utgjør mye energi ved feil bruk. Se over innstillingene og sjekk at systemet bare aktiveres ved nedbør og ved utetemperaturer der det kan snø. Temperaturen i anlegget bør ikke være for høy – da risikerer man bare at det skapes is. Skru gjerne all utendørs varme helt av om våren.

Powered by Labrador CMS